Str. Siretului nr.1, Comuna Mihăileni, Județul Botoșani +40 231 625 104 uamsmihaileni@gmail.com

Cadrul legal


 • Hotarare nr. 412 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala
 • Hotarare nr. 459 din 5 mai 2010 pentru aprobarea standardului de cost pentru servicii acordate in unitatile medico-sociale
 • Hotarare nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale
 • Instructiuni nr. 507 din 7 august 2003 de aplicare a normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala, aprobate prin HG nr. 4122003
 • Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (republicata si actualizata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Legea nr. 487 din 11 iulie 2002 (republicata) sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice
 • Ordin nr. 467 din 13 octombrie 2009 privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice
 • HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 • LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
 • HOTĂRÂRE nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 • LEGEA contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)
 • ORDONANȚĂ nr. 119 din 31 august 1999 (**republicată**) privind controlul intern și controlul financiar preventiv
 • ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
 • ORDIN nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile
 • ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
 • HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public
 • LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în muncă
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*)privind protecția civilă
 • ORDIN nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenței sociale
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 (**republicată**) privind asistența socială a persoanelor vârstnice**)

 UAMS Mihăileni

ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI ICON

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni

instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Botoșani, asigură servicii de îngrijire, medicale și sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale.

Servicii

 • Îngrijire și asistență medicală
 • Îngrijire personală
 • Supraveghere
 • Consiliere psihologică și suport emoțional
 • Cazare pe perioadă nedeterminată
 • Servirea mesei și curățenia

Date de contact

Telefon/Fax 0231625104

E-mail : uamsmihaileni@yahoo.com, uamsmihaileni@gmail.com

Str. Siretului nr.1, Comuna Mihăileni, Județul Botoșani