Str. Siretului nr.1, Comuna Mihăileni, Județul Botoșani +40 231 625 104 uamsmihaileni@gmail.com

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni

Editor's Choice
 • Cod etic / deontologic / de conduită
 • Lista cuprinzând bunurile primite cu titlu gratuit
 • Mecanismul de raportare a încălcărilor legii
 • Declarația privind asumarea unei agende de integritate organizațională
 • Planul de integritate al instuției
 • Stadiul implementării măsurilor prevăzute în SNA și Planul de integritate
 • Situația incidentelor de integritate și măsurile adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului
 • Studii / cercetări / ghiduri / materiale informative relevante
Editor's Choice

 • Hotarare nr. 412 din 2 aprilie 2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala
 • Hotarare nr. 459 din 5 mai 2010 pentru aprobarea standardului de cost pentru servicii acordate in unitatile medico-sociale
 • Hotarare nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale
 • Instructiuni nr. 507 din 7 august 2003 de aplicare a normelor privind organizarea, functionarea si finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala, aprobate prin HG nr. 4122003
 • Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 (republicata si actualizata) privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
 • Legea nr. 487 din 11 iulie 2002 (republicata) sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice
 • Ordin nr. 467 din 13 octombrie 2009 privind stabilirea costului mediu lunar de intretinere in centrele rezidentiale pentru persoane cu handicap
 • Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
 • LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice
 • HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice
 • LEGE nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
 • HOTĂRÂRE nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 • LEGEA contabilității nr. 82 din 24 decembrie 1991 (**republicată**)
 • ORDONANȚĂ nr. 119 din 31 august 1999 (**republicată**) privind controlul intern și controlul financiar preventiv
 • ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia
 • ORDIN nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile
 • ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice
 • HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public
 • LEGE nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în muncă
 • LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 (*republicată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 • LEGE nr. 481 din 8 noiembrie 2004 (*republicată*)privind protecția civilă
 • ORDIN nr. 29 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale
 • LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 asistenței sociale
 • LEGE nr. 17 din 6 martie 2000 (**republicată**) privind asistența socială a persoanelor vârstnice**)
Editor's Choice

Conducerea U.A.M.S. Mihăileni este asigurată de către director, care reprezintă instituția în raporturile acesteia cu alte persoane fizice şi juridice, în condițiile legii. Numirea şi eliberarea din funcție a directorului se face prin dispoziție a președintelui Consiliului Județean Botoșani. Directorul U.A.M.S. Mihăileni este ordonator terţiar de credite, îşi exercită drepturile şi îşi asumă obligaţiile prevăzute de lege în această calitate.

În realizarea atribuţiilor sale, directorul este sprijinit de un consiliu consultativ compus din 5 membri:

 • doi reprezentanți ai Consiliului Judeţean Botoșani, conform hotărârii consiliului județean;
 •  un reprezentant al Direcției de Sănatate Publică a Judeţului Botoșani;
 •  un reprezentant al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Botoșani;
 •  un reprezentant al societăţii civile.

 UAMS Mihăileni

ASISTENTA MEDICO SOCIALA MIHAILENI ICON

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Mihăileni

instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Botoșani, asigură servicii de îngrijire, medicale și sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale.

Servicii

 • Îngrijire și asistență medicală
 • Îngrijire personală
 • Supraveghere
 • Consiliere psihologică și suport emoțional
 • Cazare pe perioadă nedeterminată
 • Servirea mesei și curățenia

Date de contact

Telefon/Fax 0231625104

E-mail : uamsmihaileni@yahoo.com, uamsmihaileni@gmail.com

Str. Siretului nr.1, Comuna Mihăileni, Județul Botoșani